Учнівське самоврядування

                                         Учнівське самоврядування – це добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітей вміння господарювати у школі, класі, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Мета діяльності:

Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань учнів, формування і розвиток соціально-активної, гуманістично-спрямованої особистості, вчити дітей співпрацювати на принципах партнерства та демократизму.

Це організація учнівського колективу, яка забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи, пропагандує здоровий спосіб життя, організує змістовне дозвілля.

Учнівське самоврялування діє на засадах:

 1. Добровільного членства.
 2. Демократії, законності, гласності.
 3. Довіри і толерантності.
 4. Відповідальності перед громадою школи.

Функції учнівського самоврядування:

– комунікативна;

– соціалізуюча;

– організаторська;

– превентивна;

– виховна;

– захисна.

Принципи діяльності:

-ініціативність;

-рівноправність;

-відповідальність;

-гласність;

-демократія та інше

Робота органів самоврядування у закладі сприяє:

– участі у суспільно корисній праці, проведенні організаторських акцій на здійснення загальношкільних традиційних заходів тощо;

– виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності: майбутній громадянин повинен уміти реально оцінити себе, жити в колективі, навчитися створювати його атмосферу, враховувати думки меншості, шукати шляхи до вирішення тих чи інших питань;

– єдність вимог і повага до особистості.

Загальні положення:

Засновниками учнівського самоврядування є учні 5-11 класів, представники цих класів беруть участь у засіданні учнівської конференції (1-2 рази в семестр).

Учнівське самоврядування складається з класного самоврядування та загальношкільного, із тісним зв’язком органів самоврядування, тобто класне самоврядування підпорядковується загальношкільному. Педагогічний колектив здійснює консультативне керівництво органів учнівського самоврядування.

  Класні збори – це колективний орган самоврядування в класі. Основне завдання класних зборів – обговорення й вирішення питань життєдіяльності класного колективу. Класні збори проводяться щомісячно, орієнтовно раз або двічі на місяць. Кожен член класного колективу має право виступати на зборах. Класні збори обирають старосту класу, членів комісії учкому, делегатів на шкільну конференцію, рекомендують кандидатури в Раду школи, заслуховують звіти про виконання доручень, рішення учкому та учнівської конференції, питання організації та проведення чергування по класу.

Структура учнівського самоврядування:

 • президент школи
 • координатор
  • Відділ науки
  • Відділ порядку та дисципліни
  • Відділ Культури
   • Інстаграм
   • Радіостудія
   • Джура
   • Команда КВК
  • Відділ спорту
 • Рада школи
 • Голова шкільної ради
 • Шкільна рада учнів
 • секретар

Правовим підґрунтям Дитячої Республіки є:

– Конституція України.

– Конвенція ООН про права дитини.

– Закон України « Про освіту».

– Декларація про права дитини.

 Шкільне самоврядування, на чолі з Президентом школи безпосередньо взаємодіє з адміністрацією школи, педагогічним колективом та батьківським комітетом.

Президент:

– відповідає за виконання плану роботи;

 контролює роботу самоврядування;

– розв’язує поточні питання учнівського самоврядування.

Голова шкільної ради:

– здійснює загальне керівництво шкільної ради;

– готує і проводить засідання  самоврядування;

– спрямовує роботу відділів;

– контролює роботу відділів;

– організовує та проводить учнівські конференції.

Голови відділів

– готують та проводять засідання відділів ;

– складають плани роботи відділів;

– на засіданнях самоврядування доповідають про виконану роботу;

– разом з членами відділів виконують завдання відділів;

Представники класів на шкільній раді:

– забезпечують оперативне інформування старост класів про рішення відділів;

– на засіданнях вищої ради ШР доповідають про виконану роботу;

– разом з старостами класів виконують завдання відділів;

– допомагають учням знайти вихід із складних ситуацій.

Загальне положення Шкільної Ради НВК:

 1. Шкільна рада є органом шкільного самоврядування, склад якого визначається залежно від кількості класів.
 2. Засідання шкільної ради проводиться раз на 2 тижні, а також може збиратися позачергово для вирішення невідкладних питань
 3. До шкільної ради обираються найактивніші, ініціативні учні, які користуються в класних колективах авторитетом і довірою.
 4. 1 раз на рік шкільна рада проводить звіт про роботу на загальношкільних зборах.

 Основні напрямки роботи відділів:

1.Відділ науки

 • Організація наукової роботи в школі
 • Заохочення учнів до наукової роботи
 • Представлення школи на наукових конференціях
 • Організація наукових заходів на базі учнів НВК
 1. Відділ порядку та дисципліни:
 • проведення просвітницької роботи щодо пропаганди здорового способу життя;
 • контроль за дотримання санітарно-гігієнічних норм учнів школи;
 • проведення опитування, анкетування та соціологічних досліджень по профілактиці шкідливих звичок.

3.Відділ з питань культури та дозвілля:

 • проведення культурно-масових заходів;
 • допомога в оформленні шкільних заходів;
 • організація та проведення тематичних вечорів, розважальних конкурсів, шкільних дискотек;
 • залучення дітей на основі ініціативи до підготовки та проведення колективних творчих справ з урахуванням їх інтересів;
 • виявлення творчо-обдарованих дітей, залучення школярів до роботи художньо-мистецьких гуртків;
 • інформування школярів про новини культурного життя;
 • участь в районних, обласних конкурсах юних талантів;
 • заохочування учнів до відвідування театрів, музеїв, концертів.

4.Відділ спорту:

 • залучення учнів до роботи спортивних секцій;
 • організація і проведення загальношкільних спортивних змагань між класами;
 • пропагування здорового способу життя та інше

 Повноваження шкільної ради:

 • Приймає рішення з найважливіших питань в межах своєї компетентності
 • Виносить пропозиції адміністрації школи, педагогічній раді з питань навчання та дозвілля
 • Здійснює контроль за відвідуванням уроків учнями та за їх зовнішнім виглядом
 • Визначає рейтинг класних колективів
 • Контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів
 • Бере участь у складанні річного плану школи
 • Складає та реалізує різноманітні програми і проекти для учнів школи
 • Налагоджує шляхи співробітництва з дитячими організаціями інших шкіл району та області
 • Здійснює інформування дітей та молоді про їх права та свободи відповідно до конвенції ООН про права дитини та чинного законодавства України

10)Налагоджує партнерські стосунки з батьківським комітетом, органами місцевого самоврядування, різноманітними громадськими об’єднаннями, фондами, соціальною службою, райвно тощо до реалізації планів та проектів.

Права учасників

 1. Образою честі та гідності є будь-які дії чи слова, що принижують честь і гідність людини.
 2. Всі мають право висловлювати свою думку.
 3. Всі мають право на вільний розвиток своєї особистості,якщо при цьому не порушаються права і свободи інших людей.
 4. Всі мають право на інформацію,на свободу спілкування.
 5. Учні мають право володіти,користуватися і розпоряджатися своєю власністю,результатами своєї інтелектуальної,творчої діяльності.
 6. Кожен учень має право брати участь у будь-яких сферах шкільного життя,ініціювати цікаві корисні справи та проекти.

Обов’язки шкільного самоврядування

 • Постійно поповнювати свої знання та уміння;
 • Притримуватися основних правил поведінки в школі;
 • Не пропускати заняття без поважних причин;
 • Не запізнюватись на уроки;
 • Форма одягу має відповідати шкільним вимогам;

Регламент роботи шкільної ради

 • Засідання ради проводиться не рідше 1 разу в 2 тижні.
 • Засідання ж правомірним,якщо присутні більшість членів ради.
 • Засідання ради ж відкритим.
 • Протоколи засідання веде секретар.
 • На засіданнях ради вирішуються такі питання:
 • Затвердження плану роботи та заслуховування звіту про його виконання;
 • Нагальні питання;
 • Різне;
 • Голови відділів вносять свої пропозиції щодо організації та проведення загальношкільних заходів.
 • Відділи шкільного самоврядування звітують про свою роботу.
 • Учасники засідань проводять підсумки роботи,визначають рейтинг участі класів у конкретних заходах за кожну чверть.
 • Порядок розгляду питань здійснюється за рішенням головуючого на засіданні.
 • На засіданні ведеться протокол.