Робота з обдарованими і талановитими дітьми

Програма

“ОБДАРОВАНА ДИТИНА”

на 2016-2020 роки

1. Загальні положення

Програма “Обдарована дитина ” на 2016-2020 роки розроблена з метою створення у закладі пошуку, розвитку й педагогічної підтримки талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого самовдосконалення учнів колегіуму, самореалізації у сучасному суспільстві.

2. Мета та основні завдання програми

Метою програми є визначення комплексу психолого-педагогічних, організаційних, науково-практичних заходів щодо розроблення і впровадження ефективних засобів та технологій пошуку,навчання,виховання й самовдосконалення обдарованих дітей, створення умов для творчого розвитку особистості, системи профільного навчання у закладі.

Основні завдання :

 • створення системи цілеспрямованого виявлення інтелектуально й творчо обдарованих дітей на основі комплексної діагностики;
 • підбір і підготовка через курсову перепідготовку педагогічних працівників закладу для роботи з обдарованими дітьми;
 • створення умов у закладі для роботи з обдарованими дітьми;
 • розробка нових форм і методів роботи з обдарованими дітьми, складання програм навчання та розвитку обдарованих дітей;
 • організація позакласної та позашкільної роботи з обдарованими дітьми;

3. Основні заходи програми

Реалізація Програми передбачає здійснення наступних заходів:

3.1. Організація науково-методичного та кадрового забезпечення .
3.1.1. Ознайомити педагогічний колектив з науково-теоретичними засадами та методичними рекомендаціями, існуючими програмами виявлення розвитку і підтримки обдарованих дітей.                                                              Заступник директора з НВР
3.1.2. Залучити творчих вчителів до складання авторських програм, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей.
                                                                                                                                                                                                                                 Методична рада

3.1.3. Проводити підвищення кваліфікації усіх категорій педагогічних працівників закладу на методичних об’єднаннях, орієнтованих на роботу з обдарованими дітьми.

3.1.4. Проводити науково-практичні конференції, семінари, присвячені проблемам розвитку творчого потенціалу педагогів та учнів закладу.
Заступник  директора з НВР

3.1.5. Впроваджувати у практику нові освітні технології.
Методична рада.

3.1.6 Організовувати у закладі виставки-ярмарки нових технологічних і методичних засобів, презентації авторських програм творчих вчителів спрямованих на виявлення і розвиток обдарованих дітей.
Заступник  директора з НВР

3.1.7. Залучати до роботи в колегіумі випускників школи.
Заступник директора з НВР.

3.2 Система пошуку обдарованих дітей

3.2.1. Розробити комплексну методику багатомірної оцінки рівня обдарованості й інтелекту дітей.
Класні керівники, класоводи

3.2.2. Налагодити зв’язки з КВНЗ КОР “Академія неперервної освіти”, робота яких спрямована на дослідження проблеми щодо роботи з обдарованими дітьми.
Заступник директора з НВР

3.2.3. Забезпечити проведення у закладі олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, конкурсів-оглядів творчих і наукових учнівських робіт, виставок, спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованих дітей .
Заступники директора з НВР

3.3.Навчання, виховання та розвиток обдарованих дітей 

3.3.1. Оптимізувати варіативну складову навчального плану для поглибленого та профільного навчання з метою організації та проведення роботи з обдарованими дітьми.
Адміністрація закладу

3.3.2. Організувати індивідуальну роботу з обдарованими дітьми. Розширити мережу гуртків, секцій та факультативів для роботи з обдарованими дітьми у позаурочний час.
3.3.4. Залучити учнів закладу до роботи в МАН.
3.3.5. Організовувати проведення ІНТЕРНЕТ-олімпіад з основних наук та створювати належні умови для участі в них обдарованих дітей.
3.3.6. Висвітлювати та популяризувати в засобах інформації (шкільних та позашкільних) інформацію про участь закладу у районних, обласних, Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, турнірах, інших творчих конкурсах; пропагувати педагогічний досвід їх наставників.

Планування роботи з обдарованими дітьми 

 1. Створити інформаційні банки даних “Обдарованість”.
 2. Взяти участь в обласному конкурсі авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей.
 3. Розробити систему адресної підтримки обдарованих дітей, які є переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів.
 4. Систематизація матеріалів періодичних видань з проблеми дитячої обдарованості.
 5. Проведення проблемних та навчальних семінарів з метою систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.
 6. Удосконалення структури учнівських наукових товариств.
 7. Організація відкритого захисту власних проектів із організації роботи з обдарованими дітьми
 8. Проведення учнівських науково-практичних конференції, конкурсів.
 9. Організація і проведення предметних олімпіад.
 10. Розробка авторських програм спецкурсів у системі факультативних занять із врахуванням індивідуальних здібностей обдарованих дітей.
 11. Підготовка до друку методичних вказівок, розроблених вчителями, які працюють з обдарованими дітьми в системі факультативних занять.
 12. Організація і проведення творчих звітів за результатами роботи факультативів, предметних гуртків, студій.
 13. Введення нових розвивальних курсів.
 14. Здійснення моніторингу стану здоров’я обдарованих дітей.
 15. Забезпечення участі обдарованих дітей у районних, обласних, республіканських конкурсах різного напряму.
 16. Розробка системи діагностики рівня професійної компетенції вчителів, які працюють з обдарованими дітьми
 17. Розробка системи стимулювання вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.
 18. Забезпечення психолого-педагогічної допомоги батькам обдарованих дітей.
 19. Організація роботи з виявлення професійних нахилів обдарованих дітей-учнів 9-их класів.
 20. Обговорення проблем організації роботи з обдарованими дітьми і визначення подальших перспектив на педраді (засіданні науково-методичної ради, засіданнях методичних об’єднань.
 21. Розробка пам’яток. алгоритмів для обдарованих дітей, методик самостійної дослідницької діяльності.
 22. Створення в навчальних кабінетах картотеки матеріалів підвищеного рівня складності.
 23. Оформлення стенду “Організація роботи з обдарованими дітьми”:
 24. Організація творчих звітів учителів, які працюють з обдарованими дітьми за напрямами: гуманітарним; фізико-математичним; природничонауковим; художньо-естетичним.
 25. Організація семінару для молодих спеціалістів, які працюють з обдарованими дітьми.
 26. Ознайомлення педагогічних колективів районною програмою “Обдарована дитина”.

 Форми і методи роботи з обдарованими дітьми

Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової аполітичної, розвиваючої, творчої діяльності. Вона під силу висококваліфікованим, небайдужим до свого предмета вчителям.

Формами роботи можуть бути групові та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний час, факультативи. Зміст навчальної інформації має доповнюватись науковими відомостями, які можуть одержати в процесі виконання додаткових завдань у той же час, що й інші учні, але за рахунок вищого темпу обробки навчальної інформації.

Серед методів навчання обдарованих учнів мають превалювати самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і навичок. Контроль за їх навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у їх навчанні. Домашні завдання повинні мати творчий, диференційований характер.

Вищеперелічені аспекти, які мають бути органічно вплетеними в уроці, доповнюються системою позакласної та позашкільної роботи: виконання учнем позанавчальних завдань; заняття у наукових товариствах; відвідування гуртка або участь у тематичних масових заходах (вечорах любителів літератури, історії, фізики, хімії та ін.); огляди-конкурси художньої, технічної та інших видів творчості, зустрічі з ученими тощо.

Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають виконання різноманітних завдань, участь в очних і заочних олімпіадах, конкурсах на кращу науково-дослідну роботу. Вчителі повинні послідовно стежити за розвитком інтересів і нахилів учнів, допомагати їм в обранні профілю позашкільних занять.

Помітна роль у розвитку інтелектуально обдарованих дітей належить Малій академії наук України, її територіальним відділенням.

У зарубіжній школі найчастіше використовують такі форми навчання обдарованих дітей: прискорене навчання; збагачене навчання; розподіл за потоками, сетами, бендами; створення спеціальних класів і спеціальних шкіл для обдарованих дітей (відокремлене та спеціальне навчання).

Прискорене навчання. Враховує здатність обдарованих дітей швидко засвоювати навчальний матеріал. Прискорене навчання може відбуватися завдяки більш ранньому початку навчання дитини у школі, «перестрибуванню» через класи, переходу до старшої вікової групи, але тільки з деяких предметів, більш ранньому вивченню курсу, який пізніше вивчатиметься всім класом, тимчасовому переведенню обдарованих учнів у спеціальну групу. Але такий темп навчання нерідко породжує нові проблеми, оскільки інтелектуальна перевага дитини не завжди супроводжується психологічною зрілістю. Часто виявляються прогалини у знаннях дитини, які стають помітними на пізніших стадіях навчання.

Збагачене навчання. Використовують у роботі з класами, в яких навчаються діти з різними здібностями. Збагачена якісно програма має бути гнучкою, передбачати розвиток продуктивного мислення, індивідуальний підхід при її використанні, створювати умови, за яких учень міг би навчатися з притаманною йому швидкістю, самостійно вибирати навчальний матеріал, методи навчання.

Розподіл за потоками, сетами, бендами. Передбачає розподіл дітей на однорідні групи (потоки). У таких групах діти не відчувають дискомфорту, спричиненого конкуренцією, темп навчання відповідає їх здібностям, є більше можливостей для надання допомоги тим, хто її потребує. Але з часом ці групи знову стають неоднорідними, виникають проблеми, зумовлені внутрішньою диференціацією. Серед негативних рис такого підходу — відбір до груп за соціальними критеріями, зниження мотивації у навчанні, послаблення змагальності в класі. У британській школі практикують розподіл учнів за здібностями: бенди (три—чотири групи по 120—140 учнів, де відсутня внутрішня диференціація навчання) і сети (об’єднання учнів, котрі виявили здібності у вивченні одного предмета). Відповідно один предмет учні вивчають в одній групі, що працює з певною швидкістю, інший предмет — в іншій, яка працює з іншою швидкістю).

Створення спеціальних класів і спеціальних шкіл для обдарованих дітей. Зумовлене тим, що обдаровані діти краще почуваються з рівними собі за інтелектуальним розвитком. Проте більшість зарубіжних учених вважають це недоцільним, оскільки за такої форми навчання певною мірою відбувається соціальна дезінтеграція обдарованих особистостей: навчання ізольовано від ровесників може мати негативні наслідки для їх загального, соціального та емоційного розвитку.

Робота з обдарованими дітьми відбувається за спеціальними програмами, які акцентують увагу на певних сильних сторонах особистості (посилююча модель), або на слабких (коригуюча модель), посилюють сильні сторони, щоб компенсувати слабкі (компенсуюча модель).

Вибір форми навчання залежить від можливостей викладацького колективу, його здатності й уміння налагодити навчання відповідно до результатів діагностичного обстеження дітей, стимулювати їх когнітивні (лат. cognitio — знання, пізнання) здібності, індивідуальні особливості кожної дитини.

 

4 Коментаря »