Батьківський комітет

   ПОЛОЖЕННЯ

про батьківський комітет

 Калинівської загальноосвітньої

 школи І-ІІІ ступенів № 1


  1. Загальні положення

 

1.1. Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 964, у загальноосвітніх навчальних закладах усіх форм і типів власності створюються органи громадського самоврядування та батьківські комітети.

1.2. У своїй діяльності органи громадського самоврядування та батьківські комітети керуються Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та іншими нормативними актами у галузі загальної середньої освіти, міжнародними нормативно-правовими актами з прав людини і дитини, статутом загальноосвітнього навчального закладу, цим положенням.

1.3. Органом батьківського самоврядування у загальноосвітньому навчальному закладі є загальні збори (конференція) батьків цього навчального закладу.

1.4. У період між загальними зборами (конференціями) діє батьківська рада, яка створюється за рішенням загальних зборів (конференцій) батьків загальноосвітнього навчального закладу або ради загальноосвітнього навчального закладу.

1.5. До складу батьківської ради обираються представники батьківських комітетів класів.

1.6. Органом самоврядування батьків одного класу є збори батьків даного класу. У період між зборами діє класний батьківський комітет, який формується з батьків (осіб, які їх замінюють) учнів одного класу (групи).

  1. Мета і завдання діяльності батьківського комітету Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

 

2.1. Метою діяльності батьківського комітету є надання допомоги педагогічному колективу загальноосвітнього навчального закладу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

2.2. Основними завданнями діяльності батьківського комітету є:

2.2.1. допомога у здобутті учнями обов’язкової загальної середньої освіти;

2.2.2. запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;

2.2.3. сприяння збереженню життя і здоров’я учнів;

2.2.4. в організації та проведенні масових виховних заходів для дітей, організаційному забезпеченню їх літнього відпочинку та оздоровлення;

2.2.5. сприяння соціально-правовому захисту учасників навчального процесу;

2.2.6. всебічне зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

2.2.7. залучення батьківської громадськості до організації профільного навчання і професійної орієнтації учнів, позакласної і позашкільної роботи;

2.2.8. організація роботи серед батьків з метою розповсюдження психолого-педагогічних знань серед батьків та підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

2.2.9. допомога у зміцненні господарської і навчально-матеріальної бази навчального закладу.

 

  1. Створення батьківського комітету та організація його діяльності

3.1. Батьківський комітет навчального закладу обирається простою більшістю голосів на загальних батьківських зборах (конференції) загальноосвітнього навчального закладу на початку навчального року.

3.2. Кількісний склад батьківського комітету встановлюється рішенням загальних зборів (конференції) батьків загальноосвітнього навчального закладу. До складу батьківського комітету мають входити представник адміністрації загальноосвітнього навчального закладу та представники батьківських комітетів від кожного класу або від кожної паралелі класів.

3.3. Термін повноважень батьківського комітету визначається простою більшістю голосів учасників загальних батьківських зборів (конференцій), але не може перевищувати трьох років.

3.4. У випадку, коли член батьківського комітету складає свої повноваження достроково, вибори нового члена відбуваються від тієї ж групи виборців на загальних батьківських зборах (конференції).

3.5. Для ведення систематичної роботи батьківський комітет обирає зі свого складу голову, заступника, секретаря.

3.6.  Батьківський комітет має право приймати свої рішення за наявності на засіданні не менше двох третин їх членів.

3.7. Голова батьківської ради є членом педагогічної ради навчального закладу з правом дорадчого голосу.

3.8. Представник адміністрації загальноосвітнього навчального закладу є членом батьківської ради з правом дорадчого голосу.

 

  1. Організація і зміст роботи батьківського комітету

4.1. Засідання батьківського комітету проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на семестр.

4.2. Під керівництвом членів батьківського комітету в кожному загальноосвітньому навчальному закладі можуть створюватися постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій і зміст їх роботи визначається батьківським комітетом.

4.3. Батьківський комітет планують свою роботу на основі плану роботи навчального закладу, рішень батьківських зборів (конференцій), місцевих умов і завдань, керуючись рекомендаціями директора загальноосвітнього навчального закладу, педагогічної ради.

4.4. Для обговорення і прийняття рішень щодо найбільш важливих питань батьківський комітет може скликати загальні збори (конференцію) батьків. Кількість делегатів на конференцію від батьків кожного класу встановлюється батьківським комітетом.

4.5. Спірні питання при недосягненні згоди між директором школи і більшістю членів батьківського комітету вирішуються місцевими органами управління освітою.

4.6. Батьківський комітет звітується про свою роботу перед загальними зборами (конференцією) батьків в день виборів нового складу комітету.За вимогою більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти батьківського комітету.

4.7. Батьківський комітет школи веде протоколи своїх засідань і зборів (конференцій), які зберігаються в справах школи і передаються по акту новому складу.

 

  1. Права та обов’язки батьківського комітету

5.1. Батьківський комітет має право:

5.1.1 створювати благодійні громадські некомерційні організації відповідно до чинного законодавства України;

5.1.2. встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами тощо з питань надання фінансової та матеріально-технічної допомоги школі в проведенні навчальної та виховної роботи, а також з питань ставлення батьків до виховання своїх дітей;

5.1.3. вносити на розгляд дирекції, педагогічної та піклувальної рад навчального закладу пропозиції щодо вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, поліпшення роботи з батьками учнів тощо. Дирекція навчального закладу та педагогічна рада зобов’язані в місячний термін розглянути пропозиції батьківського комітету і довести до його відома прийняті рішення;

5.1.4. за необхідності заслуховувати повідомлення дирекції, педагогічної та піклувальної рад про стан і перспективи роботи навчального закладу, а також їх роз’яснень з окремих питань, які турбують батьків;

5.1.5. за необхідності заслуховувати звіти класних батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення в їх роботі;

5.1.6. скликати загальні (класні) батьківські збори (конференції);

5.1.7. брати участь у створенні благодійного фонду і надавати пропозиції щодо вирішення питань про надання матеріальної допомоги учням, стимулювання педагогічних працівників, організації культурно-масових заходів, покращення харчування учнів, санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов та інших питань, передбачених Статутом цього фонду;

5.1.8. залучати батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

5.1.9. організовувати чергування батьків на культурно-масових заходах у навчальному закладі;

5.1.10. брати участь у прийнятті рішення щодо організації інноваційної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі;

5.1.12. рекомендувати своїх членів до складу ради та піклувальної ради навчального закладу;

5.1.13. брати участь у загальних зборах (конференціях) колективу загальноосвітнього навчального закладу;

5.1.14. звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання учнів.

5.2. Батьківський комітет зобов’язаний:

5.2.1. вести протоколи засідань і батьківських зборів, які зберігаються в справах школи та здаються за актом при прийомі й передачі школи.

5.2.2. надавати інформацію про діяльність батьківського комітету у разі необхідності за проханням директора загальноосвітнього навчального закладу або відповідного органу управління освітою;

5.2.3. підвищувати ефективність діяльності батьківського комітету.

 

  1. Прикінцеві положення

6.1. Батьківський комітет може виконувати й інші функції, передбачені діючим статутом загальноосвітнього навчального закладу.